مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شاهرخ موسوی, مجتبی ملک
کلیدواژه ها : کليدي همودياليز - هيپوكسمي - اشباع اكسيژن خون شرياني - غشا دياليزي
: 14853
: 191
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: يكي از عوارض مهم همودياليز در بيماران مبتلا به نارسايي كليه هيپوكسمي ميباشد كه اين مسأله با عوامل متعددي و از جمله با نوع غشا دياليزي به كار رفته ارتباط دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان هيپوكسمي در بيماران همودياليزي با تأكيد بر نوع غشا دياليزي به كار رفته ميباشد.مواد و روش ها: : اين تحقيق به روش crossover - clinical trialبر روي 29 بيمار بخش همودياليز بيمارستان فاطميه شهرستان سمنان در سال 1383 صورت گرفت. درصد اشباع اكسيژن خون شرياني در زمانهاي مختلف قبل و پس از شروع دياليز در دو گروه مصرف كننده غشا پلي سولفون (جزو فيلترهاي سنتتيك، با سازگاري زيستي مناسب) و هموفان (جزو فيلترهاي سلولزي، با سازگاري زيستي كم) تعيين و مقدار كاهش آن در دو گروه مقايسه گرديد.يافته ها: ميانگين كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در زمان هاي 5، 30، 60 و 120 دقيقه پس از شروع همودياليز با غشا هموفان به صورت معني داري بيش تر از پلي سولفان بود ( 001/0P<). در هر دو فيلتر بيش ترين ميزان اين كاهش در زمان هاي 30 الي 60 دقيقه پس از همودياليز بود.نتيجه گيري: استفاده از غشا دياليزي پلي سولفون منجر به افت كم تر اشباع اكسيژن خون شرياني درحين همودياليز ميگردد. توصيه ميشود كه در بيماران پرخطر (به ويژه در بيماراني كه مشكلات قلبي و ريوي دارند) جهت كاهش ميزان بروز هيپوكسمي در حين همودياليز از اين غشا استفاده شود.
نویسندگان: رحیمه اسکندریان, فرهاد ملک, شاهرخ موسوی, الهه جندقی , راهب قربانی
کلیدواژه ها : نارساییقلبی - احتقانی - عوامل - سمنان
: 16020
: 80
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: نارسایی احتقانی قلب وضعیت پاتوفیزیولوژیکی است که در آن اختلال در کارکرد قلب موجب میشود تا قلب نتواند خون لازم برای نیازهای متابولیک بدن را پمپ کند و یا تنها با افزایش غیرطبیعی فشار پایاندیاستولی قادر به انجام این وظیفه باشد. عواملی وجود دارند که باعث تسریع و تشدید این بیماری می شوند.هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع عوامل تشدیدکننده نارسایی احتقانی قلب در بیماران بستری شده دربیمارستان فاطمیه شهر سمنان می باشد.است که بر روی کلیه بیماران مبتلا به نارسایی (cross-sectional) روش کار: این مطالعه از نوع مقطعیاحتقانی قلبی تشدید شده که از اردیبهشت 81 تا خرداد 82 در بخش قلب و عروق بیمارستان دانشگاهی فاطمیهسمنان بستری شده بودند، صورت گرفت. برای تمام بیماران پرسشنامه هایی حاوی اطلاعات دموگرافیک،نحوه مصرف دارو، رژیم غذایی قبل از بستری، یافته های بالینی و پاراکلینیک حین بستری و علت نهایی تشدیدنارسایی قلبی (با تشخیص متخصص قلب) تکمیل گردید که نتایج با استفاده از روشهای توصیفی ارائه شدهاست.47 %) مورد بررسی قرار گرفتند. شایع ترین علت / 52 %) و 118 مرد ( 6 / نتایج: 248 بیمار شامل 130 زن ( 466 % به دست آمد. دومین علت شایع / تشدید نارسایی احتقانی قلب عدم رعایت رژیم غذایی و دارویی با میزان 123 % بود. / 32 % و سومین علت سندرم حاد کرونری با 4 / فشار خون کنترل نشده با 2نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش صحیح درباره نحوه رعایت رژیم دارویی و غذایی به بیماران وخانواده های آنان در بسیاری از موارد از تشدید نارسایی قلبی و ایجاد مشکلات جدی برای بیماران و هزینههای بالای درمانی در کشور خواهد کاست.
نویسندگان: مجتبی ملک, Malek M, Azizi F
کلیدواژه ها : كارسینوم پاپیلری تیروئید - همی آژنزی تیروئید - ندول تیروئید
: 4912
: 57
: 0
ایندکس شده در :

همي آژنزي تيروئيد يا عدم تشكيل يك لوب تيروئيد با يا بدون وجود ايسموس يك اختلال مادرزادي نادر است. وجود كارسينوم پاپيلري تيروئيد در بيمار با همي آژنزي تيروئيد بسيار نادر است. در اين مطالعه خانم 42 ساله معرفي مي شود كه با شكايت توده در گردن از 5/1 ماه پيش، مراجعه كرده است. در معاينه يك ندول 5/1× 5/1 سانتيمتر در لوب راست تيروئيد داشت. در آسپيراسيون ندول تيروئيد (FNA) كارسينوم پاپيلري تيروئيد گزارش گرديد. بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفت. در حين عمل لوب راست تيروئيد بيمار خارج، آنگاه طرف چپ گردن در محل طبيعي تيروئيد باز شد كه اثري از لوب چپ تيروئيد وجود نداشت و ايسموس نيز روي تراشه يافت نشد. در اسكن با يد راديواكتيو يك ماه بعد از عمل جراحي جذب يد تنها در بستر لوب راست تيروئيد مشاهده گرديد و در ساير نواحي هيچ اثري از وجود بافت تيروئيد يافت نشد. لذا تشخيص همي آژنزي لوب چپ تيروئيد و ايسموس ثابت گرديد. گزارش نهايي پاتولوژي نيز پاپيلري كارسينوما بود. گزارش فوق يك مورد نادر كارسينوم پاپيلري تيروئيد در زمينه همي آژنزي تيروئيد بود كه معمولاً به طور اتفاقي كشف مي­شود.

: 6356
: 34
: 0
ایندکس شده در :